Természettudomány

Az új kerettanterv 2013/14-es tanévben lépett életbe, ennek megfelelően felmenő rendszerben jelentősen nőnek a természettudományos órák óraszámai.

Fizikából a 9. és a 10. évfolyamon heti kettő, a 11. évfolyamon heti 1 óra lesz. Kémiából és földrajzból a 9. évfolyamon heti 2, a 10. évfolyamon pedig heti 1 óra lesz. Biológiából a 10., 11. évfolyamon heti 2 óra, a 12. évfolyamon pedig heti 1 óra lesz.

A tantervek kidolgozásakor maximálisan figyelembe vettük az intézmény Egészségnevelési és Környezetvédelmi Programjának egyes tantárgyakat érintő kérdéseit, amelyek specifikusan a tanmenetekben realizálódnak.

Célul tűztük ki, hogy a tanulókban egységes szemléletre alapozott természettudományos világkép alakuljon ki, építve a tantárgyak közötti koncentráció adta lehetőségekre. Minden tárgynál a szaktanárok az elmélet mindennapi életben való alkalmazására fektetik a hangsúlyt.

A törvényszerűségeket, természeti törvényeket törekszünk demonstrációs kísérletekkel, videofilmek vetítésével, oktatási táblák felhasználásával megértetni, továbbá olvasottsági szintjük emelése, koncentrációs készségük fejlesztése érdekében ösztönözzük a tanulókat, hogy mind többen vállalják kiselőadások tartását, esszék készítését.

Érdeklődés esetén fakultációkat indítunk, így ezekből a tantárgyakból is lehet érettségizni.