Informatika

 

 

Informatika munkaközösség

 

Tagok:

 • Bárdos Gábor
 • Hajdú Krisztián
 • Kiss Sándor
 • Tóth Péter

 

Munkaközösség-vezető: Kiss Sándor

Rendszergazda: Tóth Péter

 

Célok és feladatok

 

Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált. Az információ érték, az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Az iskola feladata felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, feldolgozási, tárolási és átadási technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait.

 

Fontosnak tartjuk a digitális kompetencia fejlesztését.

 • Legyen képes a diákunk a számítógép nyújtotta lehetőségek (pl. szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentációkészítés) igényes, esztétikus, önálló alkalmazására a tanulásban és a mindennapi életben.
 • Nyitottságot és motiváltságot mutasson az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználásában.
 • Gyakorlottan kapcsolódjon be az információ megosztásba, képes legyen részt venni az érdeklődési körének, választott szakterületének megfelelő együttműködő hálózatokban.
 • Ismerje fel és használja is ki az IKT nyújtotta lehetőségeket a kreativitást és innovációt igénylő feladatok, problémák megoldásában saját szakterületéhez kapcsolódóan.
 • A tanulóban alakuljon ki az IKT alkalmazásához kapcsolódó helyes magtartatás, fogadja el a kommunikáció és az információ felhasználás etikai elveit.
 • Ismerje az IKT interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket, tudatosan törekedjen ezek mérséklésére.
 • Legyen tisztában a szerzői jogból és a szoftvertulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi elvek vonatkozásában, vegye figyelembe ezeket a digitális tartalmak felhasználása során.

 

Az informatika területén pályázatokkal a géppark és szoftver állomány bővítését elsődleges feladatunknak tekintjük. A tanulók könyvtár- és dokumentumismereteinek fejlesztése valamennyi tanulási szakaszban jelen van. Középiskolai szinten a digitális írástudás az elvárás. Az önálló ismeretszerzéshez, ismeret-feldolgozáshoz ezek a kompetenciák nélkülözhetetlenek. ECDL vizsgát tehetnek a diákok Ózdon, a József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola Bolyai Farkas Szakképző Tagiskolájában.

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok

 

Az egységes szakközépiskolai kerettanterv szerint minden ágazatunkon 9. évfolyamon heti 1 óra a kötelező óraszám informatikából.

 

A kerettanterv lehetőséget kínál arra, hogy az iskolák az adott évfolyamon nem szereplő, de korábban és/vagy később tanított tantárgy tanítására fordítsák az órákat („elnyújtó” jelleggel ismétlés-gyakorlás vagy előkészítés céljából).

Aszaktárca ajánlása találkozott iskolánk szándékával. Így a szabad órakeret terhére – a kötelező érettségi tárgyak mellett – évfolyamonként 1-1 órát adtunk az informatika oktatására, hiszen ez a tárgy a szakmai oktatás alapozásához is nélkülözhetetlen. Tehát minden osztályban, minden évfolyamon tanítunk informatikát úgy, hogy a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport és Ügyviteli szakmacsoport +1 órát kapott a 9-12. évfolyamokon. A Közgazdasági szakmacsoport diákjai már a NYEK-en heti 3 órában tanultak informatikát, ezért itt a 10. évfolyamon az informatikai alkalmazások tantárgyat oktatjuk (a szakmai tárgyak kerettantervének szabadsávos órakeretéből), majd a 11-12. évfolyamon tanulnak ismét heti 1-1 órában informatikát.

 

A Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

tantárgyi struktúrája és óraszámai a  9-12. évfolyamon

a 2013/2014. tanévtől

 

Tantárgyak  9.  10.  11.  12.
évfolyam

 

Informatika 1 + 1 1 1 1

 

A kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció („A”) szakmacsoport informatika tanterve a gimnáziumok tantárgyi kerettantervének adaptációja

 

AZ ÜGYVITELI szakmacsoport

tantárgyi struktúrája és óraszámai a 9-12. évfolyamon

a 2013/2014. tanévtől

 

Tantárgyak  9.  10.  11.  12.
évfolyam

 

Informatika 1 + 1 1 1 1

 

Az ügyviteli („C”) szakmacsoport tantervének alapja a gimnáziumok emelt óraszámú kerettanterve.

 

A KÖZGAZDASÁGI SZAKMACSOPORT nyelvi előkészítő osztályának

tantárgyi struktúrája és óraszámai

 

a 9/Ny évfolyamon

a 2013/2014. tanévtől

 

Tantárgy 9/Ny évfolyam
Informatika 3

 

A NYEK informatika tanterve az Arany János Tehetséggondozó Program tantárgyi kerettanterve alapján készült.

 

A KÖZGAZDASÁGI SZAKMACSOPORT nyelvi előkészítő osztályának

tantárgyi struktúrája és óraszámai a 9-12. évfolyamon

a 2013/2014. tanévtől

 

Tantárgyak  9.  10.  11.  12.
évfolyam

 

Informatika 1 1 1
Informatikai alkalmazások 1    

 

A közgazdasági („E”) szakmacsoport informatika tanterve a szakközépiskolai tantárgyi kerettanterv szerint készült.

 

Tanított témakörök

 

 • Az informatikai eszközök használata
 • Alkalmazói ismeretek
  • Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása
  • Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés
 • Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
 • Infokommunikáció
 • Az információs társadalom
 • Könyvtári informatika

 

Milyen feltételek közt?

 • 6 gépterem egyenként minimum 19 munkaállomással.
 • Mindenki önállóan dolgozik!
 • Minden termünkben kivetítő segíti az oktatást.
 • A tanultakat élesben lehet alkalmazni a tanirodában.
 • Mind az órai, mind az egyéni munkát segíti a SZIKSZI hálózata.
 • Több digitális tábla is rendelkezésünkre áll a speciális feladatokhoz.
 • Digitális „zsúrkocsik” és osztálytermekbe telepített IKT szekrények jelentik a mobilitást.
 • Tanórán kívül a könyvtárban elhelyezett számítógépeket lehet használni.

 

A tanárok órára való felkészülését, és a versenyeken, kiállításokon való színvonalas megjelenést számos laptop segíti.

A tantermekben a hálózat elérést a vezeték nélküli hálózati elérés teszi lehetővé!

 

Szakképzés